Menzi Muck A71 mobil

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji

Menzi Muck A71 mobil 

VIN: 7101024828

Rok výroby 2002

Motor: 73 kW, typ U 216 673 D

Palivo: Nafta motorová

Stav motohodin: 6790 (po výměně počítadla)

Hmotnost stroje: 9000 kg

Opotřebení stroje je úměrné stáří a době provozu stroje. Hydraulický systém stroje trpí netěsnostmi, motor má snížený výkon. Podvozek, rameno a opěry mají větší vůle v čepech a přepákování. Stroj vyžaduje opravu většího rozsahu. Stroj je nabízen bez příslušenství (lžic).

Na stroj byl zpracován znalecký posudek. 

Prohlídka bude umožněna na adrese Povodí Moravy, s.p., Zerzavice 1706, Staré Město u UH. Čas prohlídky je nutné předem projednat na tel. čísle 725 305 994, PaedDr. Marek Otlík. 

Minimální nabídková cenaje 292 000 Kč bez DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. 

Vozidlo bude prodáno zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „Menzi Muck A71 mobil – nabídka – neotevírat“ a to na adresu Povodí Moravy, s.p., Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 30. 6. 2020 v 12:00 hodin. O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni. Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

publikováno 16. června 2020, 09:12